preloader

PrivacyPolicy


Me këtë njoftim ose mesazh ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe respektuar privatësinë tuaj.

1.  ÇFARË TË DHËNA PERSONALE NE PËRDORIM PËR JU?
Ne mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale deri në masën e nevojshme në kuadër të aktiviteteve tona dhe për të arritur standard të lartë të produkteve dhe shërbimeve të personalizuara.
Ne mund të mbledhim lloje të ndryshme të të dhënave personale për ju, duke përfshirë:
• Informatat e identifikimit (p.sh. emri, numri i letërnjoftimit dhe pasaportës, kombësia, vendi dhe data e lindjes, gjinia, fotografia, adresa IP);
• Informatat e kontaktit (p.sh. adresa postare dhe adresa e e-mailit, numri i telefonit);
• Gjendja familjare (p.sh. statusi martesor, numri i fëmijëve);
• Informatat mbi arsimin dhe punësimin (p.sh. niveli i arsimit, punësimi, emri i punëdhënësit);
• Të dhënat bankare, financiare dhe transaksionare (p.sh. detaje të llogarisë bankare, numri i kredit kartelës, transferet e parave);
• Marrëdhëniet me klientin;
• Informatat lidhur me aktivitetet tuaja digjitale (p.sh. adresa IP, aktiviteti i shfletimit (‘browsing’), gjeolokacioni etj.);
• Të dhënat që lidhen me shprehitë dhe preferencat tuaja:
• të dhënat që kanë të bëjnë me përdorimin tuaj të produkteve dhe shërbimeve tona lidhur me të dhënat bankare, financiare dhe transaksionare;
• të dhënat nga ndërveprimet tuaja me ne: degët tona (raportet e kontaktit), faqet tona të internetit, aplikacionet tona, faqet tona të mediave sociale, takimet, thirrjet, bisedat, e-mailat, intervistat, bisedat telefonike;
• Të dhënat lidhur me aktivitetet e lira dhe interesat tuaja.

Ne nuk kërkojmë kurrë të dhëna personale që lidhen me origjinën tuaj racore ose etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filozofike, anëtarësimin në sindikata, të dhënat gjenetike ose të dhënat lidhur me orientimin tuaj seksual, përveç nëse kërkohet me anë të një detyrimi ligjor.
Të dhënat që përdorim për ju mund të jepen drejtpërdrejt nga ju ose të merren nga burimet e mëposhtme për të verifikuar ose pasuruar bazat e të dhënave tona:
• Publikimet / bazat e të dhënave të vëna në dispozicion nga autoritetet zyrtare (p.sh. gazeta zyrtare);
• Klientët tanë të korporatave ose ofruesit e shërbimeve;
• Uebfaqet / faqet e mediave sociale që përmbajnë informata të bëra publike nga ju (p.sh. uebfaqen tuaj ose mediat sociale); dhe
• Bazat e të dhënave të bëra publike nga palët e treta.